1 ธ.ค. เปิดใช้สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขา อ.คลองหลวง

กรมการขนส่งทางบก เผย 1 ธ.ค. เปิดให้บริการสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขา อ.คลองหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมฯ มีภารกิจสำคัญจัดระเบียบการขนส่งทางถนน ให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เช่น การเพิ่มช่องทางการชำระภาษีรถประจำปีให้เข้าถึงประชาชนได้ในทุกพื้นที่และตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล การให้บริการที่สำนักงานแบบ One Stop Service การออกใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ดรูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยี QR Code และยากต่อการปลอมแปลงเพื่อพิทักษ์สิทธิและความปลอดภัยของเจ้าของบัตร นอกจากนี้ยังได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น เช่น การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวกทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา

นายสนิท กล่าวต่อว่า รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานขนส่งสาขาในจังหวัดที่มีการขยายตัวของจำนวนประชากร เพื่อลดความแออัดที่สำนักงานขนส่งจังหวัดและเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการเข้าถึงพื้นที่ระดับอำเภอยิ่งขึ้น ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี สาขาอำเภอคลองหลวง เดิมเป็น หน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อำเภอคลองหลวง เริ่มให้บริการครั้งแรกในวันที่ 4 ม.ค. 2543 โดยใช้อาคารพื้นที่ภายในสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวงเป็นที่ตั้ง จนปัจจุบันภารกิจของสำนักงานขนส่งจังหวัดและหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ขยายตัวมากขึ้น เฉพาะประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการเคลื่อนที่มีจำนวนมากกว่า 520,000 ราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews